મોઢેરા રોડ રોડ ટચ 2 BHK ફલેટ ફુલ્લ ફર્નિચર રોડ સાઈડ ફલેટ વેચાણ _33_ લ

મોઢેરા સર્કલ, Modhera char rasta, Nagalpur Part, Mehsana, Gujarat, India, Mahesana  |  Posted On 10 April , Ad ID: 10870

Add to favorites

  |  Ad Category : Real Estate > Apartments
Square feet :
1570

Description Views:816 / Condition: New

મોઢેરા રોડ રોડ ટચ 2 BHK ફલેટ
ફુલ્લ ફર્નિચર રોડ સાઈડ
ફલેટ વેચાણ _33_ લાખ
વધુ વિગત માટે સંપકૅ કરો
અભય એન્ટર પ્રાઇઝ
મહેસાણા 9824676694(wts)
9016250563
કોડ - 5319

When you call, don't forget to mention that you found this ad on Gujjubazar.
  Online PRAVIN ABHAY REALESTATE
(Active here since 30th November,2016)
3300000
*******694 Show 9824676694
Safety Tips for Buyers

1. Meet seller at a safe location

2. Check the item before you buy from others

3. Pay only after collecting your item

Know More..