રેસીડેન્સી પ્લોટ વેચાણ મહà

Visnagar Road, Visnagar, Basna, Mehsana, Gujarat, India, Mahesana  |  Posted On 18 December , Ad ID: 9576

Add to favorites

  |  Ad Category : Real Estate > Land & Plots
Square feet :
0

Description Views:1092 / Condition: New

તિરૂપતિ હર્ષ માનવ આશ્રમ વિસનગર રોડ મહેસાણા
રેસીડન્સી પ્લોટ
વેચાણ _22_ લાખ
વધુ વિગત માટે સંપકૅ કરો
અભય એન્ટર પ્રાઇઝ
મહેસાણા 9824676694(wts)
9016250563
કોડ - 5189

When you call, don't forget to mention that you found this ad on Gujjubazar.
  Online PRAVIN ABHAY REALESTATE
(Active here since 30th November,2016)
2200000
*******694 Show 9824676694
Safety Tips for Buyers

1. Meet seller at a safe location

2. Check the item before you buy from others

3. Pay only after collecting your item

Know More..